Bioångning

Bioångning i specialgrödor – ett nytt biologiskt sätt att sanera från jordboende insekter, svampar och bakterier som kan skada grödan. Positiva sekundäreffekter så som gröngödslingseffekt och förbättrad näringsstatus i marken kan uppnås. Miljöbelastning av bekämpningsmedel minskar.

Bioångning i specialgrödor på finska

Gröngödsling mot jordburna svampar i sockerbetor

NBR har testat användning av senap och oljerättika i sanering av jordburna svampar. Resultaten är indikationer och ger utmaningar.
Findus har under flera år haft liknande försök med kring 10% skördeökning i ärtor och upp till 50% förbättrat resultat i spenatodling. Potentialen finns, men mer kunskap behövs.

Styrkor
Möjligheter
 • Avdödar marksmitta och markinsekter (biostatika) som annars är omöjliga eller svåra att komma åt.
 • Biologiskt miljövänligt.
 • Enda alternativet vid flera behandlingar.
 • Värdefullla sidoeffekter: N-upptag, markstrukturförbättrande, bättre mineralisering av tidigare gröda m m.
 • Fånggrödestöd kan erhållas i vissa regioner och under vissa förutsättningar.
 • Ökar bioaktiviteten i marken. Långtidsverkan –
 • Bördighetsparameter.
 • Effekt mot flera problemområden.
 • Samtidigt bra med N-(kväve) upptag. Gröngödslingseffekt.
 • Bygger rotkanaler och dränerar ytskiktet.
 • Ger möjlighet till nya och bättre maskinlösningar (”low till systems”).
 • Lösningen till flera större patologiska problem!
 • Under rätt förutsättningar – kan ersätta flera tunga agrokemikalier med persistens- och ekotoxproblem.
Svagheter
Hot
 • Ej biologiskt selektiv effekt.
 • Om som fånggröda – fånggrödestödet begränsat till vissa regioner.
 • Brunsenap (Brassica juncea) kan under nordiska och låg Nstatus ge begränsad biomassa och konkurrera sämre med ogräs.
 • Nyhet!
 • Vid lyckad inarbetning av grönmassan uppnås sämre grobarhet om nysådd sker för snabbt. Harva före nysådd eller plantering.
 • ”Nytt ogräs” – knappast då nedbrukning sker innan blomning.
 • Kan även påverka nyttofloran och marklevande djur men anses inte vara av betydelse.
 • Hot mot dagens agrokemiska odlingsteknik!
 • En kunskapströskel för näringen att överkomma.